Õppekorralduse alused

Üldised sätted

 • OfficePoint OÜ koolituste korraldamise aluseks on täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja muud seonduvad õigusaktid.
 • Koolitused toimuvad koolituskalendri või kliendiga kokkulepitud ajakava alusel.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit.

Õpperuumid

 • Koolituste läbiviimiseks kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse, ettevõtete sisekoolitused toimuvad üldjuhul Tellija ruumides.
 • Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid (arvutid, dataprojektor jm).

Koolitusele registreerumine

 • Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.
 • Registreeruda saab veebilehel https://www.officepoint.ee/ oleva koolituskalendri kaudu või e-posti teel aadressil koolitus@officepoint.ee.
 • Registreerumisel tuleb iga osaleja kohta märkida ees- ja perenimi, isikukood ning e-posti aadress.
 • Registreerumise järgselt saadetakse registreerijale e-posti teel arve ning vajadusel täpsustav informatsioon koolituse kohta.

Koolituse eest tasumine

 • Peale koolitusele registreerimist saadetakse teile e-posti teel arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti (näiteks ettevõtte sisekoolituste puhul).
 • Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele või OfficePoint OÜ kodulehel pangalingi kaudu (viimase olemasolul).
 • Koolitusfirmal on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud.
 • Koolitusel osalejal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist ning sel juhul on võimalik kokku leppida samal koolitusel osalemine järgmise koolituse ajal.
 • Kui järgmisel koolitusel osalemine ei ole võimalik, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel põhimõtetel:
  • loobumisest rohkem kui 10 päeva varem teatamisel – tagastatakse 100% koolituse tasust (pangalingiga tasumise korral 95% koolituse tasust);
  • loobumisest teatamine 4 kuni 10 päeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata, kuid makstud õppetasu on võimalik üle kanda mõne teise kursuse eest tasumiseks (üle kandmine tuleb kokku leppida enne loobutud koolituse esimese koolituspäeva toimumist).
  • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu koolitusele kohale ning ei ole ka teatanud enda mitteilmumisest vähemalt 3 päeva varem, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest ning juba makstud tasu ei tagastata.
 • Teavitada tuleb e-posti koolitus@officepoint.ee või kodulehe kontakti vormi kaudu; koolitustasu tagastamise õiguse korral tuleb teatada ka pangakonto, millele tagastamine teostada.
 • Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • OfficePoint OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 3 päeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.
 • Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele. Vastav osaleja soov tuleb esitada e-posti teel hiljemalt 7 päeva jooksul arvates planeeritud koolituse esimesest koolituspäevast. Sama tähtaja jooksul teostatakse ka koolitustasu tagasikandmine, kui osaleja ei soovi selle ülekandmist mõnele teisele koolitusele ning eeldusel, et osaleja on teatanud ka pangakonto numbri, millele koolitustasu tagasikandmine teostada.
 • Koolituse edasilükkamisel tasu ei tagastata ja vastastikkusel kokkuleppel registreeritakse osaleja järgmisse koolitusgruppi. Kui uus toimumisaeg osalejale ei sobi, on võimalik teatada koolitusest loobumisest vastavalt eelkirjeldatud tähtaegadele.

Koolituse lõpetamine

 • Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu.
 • Kursuse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus.
 • Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.
 • Pärast koolituse lõpetamist on osalejatel võimalik anda elektroonset tagasisidet toimunud koolituse kohta. Tagasiside andmine ei ole kohustuslik, kuid tagasiside andmise korral saavad osalejad alla laadida ka tunnistuse elektroonse versiooni pdf-failina (sama fail saadetakse tagasiside andmise järgselt ka osalejale e-posti teel).

Kvaliteedi tagamine

 • OfficePoint OÜ koolituste õppekavad on vastavuses täienduskoolituse standardis sätestatuga. Õppekava koostamisel on lähtutud sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
 • Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Vastavalt laekunud tagasisidele täiendatakse vajadusel koolituse temaatikat ja kasutatavaid meetodeid, kus see on vajalik, võimalik ning teostatav.

Muud tingimused

 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale.
 • Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma OfficePoint OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 • Koolitusel osalejal on kohustus hoida heaperemehelikult koolitusettevõtte ning koostööpartneri vara.

 

OfficePoint OÜ, 2018