Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamine

Üldised sätted

 • OfficePoint OÜ koolituste korraldamise aluseks on täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja muud seonduvad õigusaktid.
 • Koolitused toimuvad koolituskalendri või kliendiga kokkulepitud ajakava alusel.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit.

Õpperuumid

 • Koolituste läbiviimiseks kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse, ettevõtete sisekoolitused toimuvad üldjuhul Tellija ruumides.
 • Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid (arvutid, dataprojektor jm).

Koolitusele registreerumine

 • Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.
 • Registreeruda saab veebilehel https://www.officepoint.ee/ oleva koolituskalendri kaudu või e-posti teel aadressil koolitus@officepoint.ee, samuti on koolitusele võimalik registreeruda Eesti Töötukassa portaali kaudu - OfficePoint OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Registreerumisel tuleb iga osaleja kohta märkida ees- ja perenimi, isikukood ning e-posti aadress.
 • Registreerumise järgselt saadetakse registreerijale e-posti teel arve ning vajadusel täpsustav informatsioon koolituse kohta.

Koolituse eest tasumine

 • Peale koolitusele registreerimist saadetakse teile e-posti teel arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti (näiteks ettevõtte sisekoolituste või Eesti Töötukassa koolituskaardi klientide puhul - viimasel juhul toimub arveldamine OfficePoint OÜ ja Eesti Töötukassa vahel vastavalt Eesti Töötukassa koostööpõhimõtetele).
 • Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele või OfficePoint OÜ kodulehel pangalingi kaudu.
 • Koolitusfirmal on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud.
 • Koolitusel osalejal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet e-posti teel aadressile koolitus@officepoint.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist ning sel juhul on võimalik kokku leppida samal koolitusel osalemine järgmise koolituse ajal.
 • Kui järgmisel koolitusel osalemine ei ole võimalik, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel põhimõtetel:
  • loobumisest rohkem kui 10 päeva varem teatamisel – tagastatakse 100% koolituse tasust (pangalingiga tasumise korral 97% koolituse tasust);
  • loobumisest teatamine 7 kuni 10 päeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata, kuid makstud õppetasu on võimalik üle kanda mõne teise kursuse eest tasumiseks (üle kandmine tuleb kokku leppida enne loobutud koolituse esimese koolituspäeva toimumist).
  • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu koolitusele kohale ning ei ole ka teatanud enda mitteilmumisest vähemalt 7 päeva varem, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest ning juba makstud tasu ei tagastata.
 • Teavitada tuleb e-posti koolitus@officepoint.ee või kodulehe kontakti vormi kaudu; koolitustasu tagastamise õiguse korral tuleb teatada ka pangakonto, millele tagastamine teostada.
 • Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • OfficePoint OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 3 päeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.
 • Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele. Vastav osaleja soov tuleb esitada e-posti teel enne planeeritud koolituse esimest koolituspäeva. Koolitustasu tagasikandmine teostatakse 3 tööpäeva jooksul pärast koolitusele osalejalt vastavasisulise e-kirja saamist, kui osaleja ei soovi selle ülekandmist mõnele teisele koolitusele ning eeldusel, et osaleja on teatanud ka pangakonto numbri, millele koolitustasu tagasikandmine teostada.
 • Koolituse edasilükkamisel tasu ei tagastata ja vastastikusel kokkuleppel registreeritakse osaleja järgmisesse koolitusgruppi. Kui uus toimumisaeg osalejale ei sobi, on võimalik teatada koolitusest loobumisest vastavalt eelkirjeldatud tähtaegadele.

Koolituse lõpetamine

 • Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu.
 • Kursuse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus.
 • Kursuse katkestamise korral väljastatakse osaleja soovil tõend osaletud koolituspäevade kohta.
 • Pärast koolituse lõpetamist on osalejatel võimalik anda elektroonset tagasisidet toimunud koolituse kohta. Tagasiside andmine ei ole kohustuslik, kuid tagasiside andmise korral saavad osalejad alla laadida ka tunnistuse elektroonse versiooni pdf-failina (sama fail saadetakse tagasiside andmise järgselt ka osalejale e-posti teel).

Kvaliteedi tagamine

 • OfficePoint OÜ koolituste õppekavad on vastavuses täienduskoolituse standardis sätestatuga. Õppekava koostamisel on lähtutud sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
 • Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõendama.
 • Vastavalt laekunud tagasisidele täiendatakse vajadusel koolituse temaatikat ja kasutatavaid meetodeid, kus see on vajalik, võimalik ning teostatav.

Muud tingimused

 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale.
 • Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma OfficePoint OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 • Koolitusel osalejal on kohustus hoida heaperemehelikult koolitusettevõtte ning koostööpartneri vara.

 

OfficePoint OÜ, 2015-2019